Pri zápise žiak uhradí registračný poplatok 10 eur.

 

Školné sa platí na účet:

účet číslo 292 185 9660/1100

IBAN SK79 1100 0000 0029 2185 9660

polročne - v septembri a februári.

O výške školného sa informujte v škole pripadne u pani riaditeľky J. Bezúrovej na tel. 0905 613 683 (aj SMS)

 

Do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko dieťaťa, ktoré prihlasujete na krúžok.