Naša škola vznikla ako súkromná výtvarná škola v roku 2010 v auguste. Po ročnom úspešnom pôsobení sme boli zaradení do siete škôl Ministerstva Školstva SR od 1. septembra 2011, ako Súkromná základná umelecká škola – ATELIÉR. Naša škola sa sústredí na výtvarný odbor. Prijímame deti vo veku od 5 rokov až po dospelých.

V našej škole kladieme dôraz na individuálny prístup k žiakom, komornú atmosféru ateliéru, ktorá podporuje a rozvíja tvorivosť detí.

U tých najmenších detí, hravou formou, až po najstarších, náročnejšou formou, stále prehlbujeme poznanie o základných výtvarných problémoch, technike maľby, kresby, priestorovej tvorby (modelovanie, práca s papierom, textilom, land art...) až po teóriu výtvarného umenia.

Riešime výtvarné problémy ako sú kontrast, farebnosť, kompozícia a podobne. Inšpiráciou sú nám aj kapitoly z dejín výtvarného umenia. Deti motivujeme nielen obrazovým materiálom ale aj literatúrou a hudbou.

Cieľom umeleckej pedagogiky SZUŠ - ATELIÉR je smerovanie a úsilie o zvýšenie a rozvoj schopností, výtvarného talentu, výtvarného myslenia a osobitosti žiaka.

Dôraz kladieme na senzomotorickú výchovu - získanie umeleckých zručností, ich zautomatizovanie pre správne výtvarné a iné umelecké návyky.

Vzdelávajúci sa žiak musí vedieť a chápať aké výsledky má v procese vzdelávania dosiahnuť.

Cieľ má byť pre žiaka dostupný a zrozumiteľne formulovaný.

Náš prístup je individuálny a prispôsobuje sa pružne formám a metódam vzdelávania pri ktorých žiaci budú mať dostatok podnetov, zážitkov a zvýšime tak ich tvorivosť.

V súlade s vekom a danosťou jednotlivca rozvíjame primeraným spôsobom tvorivosť žiakov. Dbáme na možnosť prezentácie svojej práce, čo je veľmi dôležité pre sebavedomie žiakov. Chceme formovať osobnosť detí ku kreatívnosti ako aj sociálnej kompetencii.